Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring SVO Korfbal

SVO korfbal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SVO korfbal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SVO korfbal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en sponsors

SVO korfbal onderscheidt drie groepen waarvan zij gegevens vraagt en verwerkt, te weten:

 • Leden: personen die als spelend of stil lid aangemeld zijn bij SVO korfbal;
 • Vrijwilligers: leden of andere betrokken die een vrijwilligerstaak binnen SVO korfbal uitvoeren;
 • Sponsors: bedrijven of relaties die SVO korfbal ondersteunen.

Persoonsgegevens worden door SVO korfbal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie in Sportlink, verplicht vanuit KNKV (geldt voor leden en vrijwilligers);
 • Incasso contributie (geldt voor leden en in sommige gevallen voor sponsors);
 • Interne communicatie (geldt voor alle groepen);
 • PR activiteiten (geldt voor alle groepen).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming volgens lidmaatschapsovereenkomst, verkregen via aanmeldingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SVO korfbal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht (niet nodig voor sponsors);
 • Geboortedatum (niet nodig voor vrijwilligers en sponsors);
 • Rekeningnummer (niet nodig voor vrijwilligers);
 • (pas)foto’s.

Pasfoto’s zijn nodig voor de digitale spelerspas ten behoeve van de competitie, zoals deze wordt vormgegeven in de app ‘KNKV Wedstrijdzaken’. Overige foto’s kunnen worden gebruikt voor plaatsing in het kader van nieuwsberichten en PR over SVO-gerelateerde activiteiten. Deze plaatsing kan geschieden op onze website en/of facebookpagina, in regionale media en in en rondom ons clubhuis.

Voor combiteams Klimop/SVO geldt dat NAW-gegevens en geboortedatum door de wedstrijdsecretaris Klimop verwerkt worden t.b.v. de competitieopgaven en dat foto’s ook voor nieuwsberichten gebruikt kunnen worden door Klimop, op hun website en/of facebookpagina.

Uw persoonsgegevens worden door SVO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van het lidmaatschap;
 • daarna voor administratieve doeleinden voor een periode van maximaal 1 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële en ledenadministratie (Sportlink Services);
 • Het verzorgen van incasso van contributie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Sportlink Services

Voor onze ledenadministratie maken wij gebruik van Sportlink Services. Dit gebeurt in opdracht van de sportbond KNKV, waarbij SVO korfbal is aangesloten. In afstemming met de bond zijn de verplichte gegevens zo minimaal mogelijk gehouden. Het programma kan alleen gebruikt worden door geautoriseerde gebruikers binnen onze vereniging die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.

Omdat Sportlink Services gegevens van onze leden en betrokkenen verwerkt, dient zij helder te maken wat zij doet om de privacy van deze persoonsgegevens te borgen. Dit is door hen vastgesteld in een verwerkersovereenkomst, die deel uit maakt van hun voorwaarden voor verenigingen. Tevens heeft Sportlink heeft haar app ‘KNKV Wedstrijdzaken’, die gebruikt wordt bij de uitvoer van de competitie, voorzien van uitleg over de bewaking van privacyaspecten.

Binnen Sportlink kunnen er verschillende zichtbaarheidniveaus ingesteld worden. Standaard hanteert SVO korfbal voor haar leden het niveau ‘Normaal’. Elk lid van de KNKV kan via de hierboven genoemde app zelf zijn of haar eigen zichtbaarheidsniveau kan aanpassen. Voor meer informatie over Sportlink Services, de app ‘Wedstrijdzaken’ en zichtbaarheidsniveaus verwijzen wij u naar de website van Sportlink Services.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SVO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SVO korfbal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuur- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Contactpersonen met betrekking tot AVG en de privacyverklaring namens SVO korfbal zijn:

Christine Winkels
T: 06 205 923 03
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Monique Koks
T: 06 275 168 41
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SVO Korfbal Ooij

Rietlanden 3
6576 EA Ooij
T: 024 663 15 64
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactformulier SVO

 

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

Sporthallen

Millingen "De Duffelt"
Gengske 10
6566 WB Millingen

Groesbeek "Heuvelland"
Ambachtsweg 8
6562 AV Groesbeek

© 2019 | SVO Korfbal Ooij